NMR: niet hoger dan 2%

In dit advies is vermeld dat voor uitbreiding van Ruinen een andere locatie in beeld was en de ontwikkeling in het plangebied niet in de lijn der verwachtingen lag, dat de ontwikkeling in het plangebied op een relatief korte afstand van de woningen van [partij A] en anderen heeft plaatsgevonden en een substantiële invloed op de beleving en omgevingskarakteristiek van die woningen heeft en dat de schade niet zeer gering is. Volgens de SAOZ is er, gelet op deze omstandigheden, geen aanleiding om tot hogere kortingen op de aan [partij A] en anderen toegekende tegemoetkomingen te adviseren.

ABRS:  Het college heeft zich terecht onder verwijzing naar het advies van de SAOZ van 25 november 2013 op het standpunt gesteld dat de dorpsuitbreiding door het realiseren van een woonwijk in het plangebied, die op relatief korte afstand van de woningen van [partij A] en anderen heeft plaatsgevonden, niet in de lijn der verwachting lag. Bij deze stand van zaken kan de omvang van de door [partij A] en anderen geleden schade – daargelaten dat die schade, gezien de in het advies van de SAOZ van 12 augustus 2014 vermelde waardedalingen van de woningen, niet zeer beperkt is – op zichzelf niet leiden tot het oordeel dat het normale maatschappelijke risico boven de forfaitaire drempel van twee procent van de waarde van de woningen op de peildatum uitstijgt.

ABRS 11-02/15 inzake de Wolden (ECLI:NL:RVS:2015:332).