NMR: korting (20%) in plaats van drempel

ABRS 26-02/14 inzake Meppel (RVS:2014:598).

Bij de beoordeling in het kader van artikel 6.2 eerste lid, van de Wro of, en zo ja, in hoeverre de door aanvragers geleden schade tot het normale maatschappelijke risico behoort kan een kortingspercentage worden toegepast. Een korting op de schade is aan de orde indien deze slechts gedeeltelijk binnen het normale maatschappelijke risico valt. Dat een kortingspercentage mogelijk is, sluit overigens niet uit dat de toetsing aan artikel 6.2, eerste lid, tot de conclusie kan leiden dat de schade geheel binnen het normale maatschappelijke risico valt.

In casu korting van 20% gemotiveerd door:

  • dat de planologische ontwikkeling, gelet op de locatie van de nieuwbouwwoningen in de bestaande lintbebouwing langs de Nijeveenseweg en de ligging binnen de bebouwde kom, kan worden aangemerkt als een normale maatschappelijke ontwikkeling die voor aanvragers redelijk in de lijn der verwachtingen lag. Voorts past de ontwikkeling in de ruimtelijke structuur van de omgeving,
  • maar niet in het langjarig door de gemeente gevoerde planologische beleid ter plaatse. In gemeentelijke plannen was niet voorzien in bebouwing ter plaatse.
  • verder is de afstand van de ontwikkeling tot de percelen van aanvragers betrekkelijk klein, wat mede de impact van de ontwikkeling op de percelen van de aanvragers veroorzaakt.
  • de omvang van het door de ontwikkeling veroorzaakte nadeel van € 4.000,00 respectievelijk € 3.500,00 is voldoende substantieel om deze niet aan te merken als een bagatelschade, zeker in verhouding tot de waarde van de woningen
  • verder heeft zij in aanmerking genomen dat, gelet op de beperkte ouderdom van het bestemmingsplan en de op de gronden rustende woonbestemming voor bijgebouwen, aanvragers redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden met de kans dat de planologische situatie ter plaatse zou kunnen wijzigen ten behoeve van een inbreiding met drie vrijstaande woningen.

Noot: kortingspercentage wordt bepaald met de criteria van het reguliere NMR. Zie ABRS 03-07/13 inzake Oss (RVS:2013:112). BR 2013 bl. 699 + noot Van Zundert en ABRS 05-09/12 inzake Heiloo (LJN: BX6492 en TBR 2012 blad 1035). Meer recent over korting zie ABRS 12-02/14 inzake Oss (RVS:2014:381) en TBR 2013 blad 540 artikel Van Erk en Van der Lee: korting of drempel?