NMR: drempel 4% waarde woning of 15-20% korting schadebedrag

Betreft beroep tegen de hoogte van de tegemoetkoming in planschade in verband met de vaststelling van twee bestemmingsplannen die het mogelijk hebben gemaakt een verbindingslus te creëren tussen de A76 en de A79 op het knooppunt Kunderberg. De rechtbank verklaart de beroepen gegrond en voorziet zelf in de zaak door de waardevermindering conform de oorspronkelijke taxatie van de door verweerders ingeschakelde taxateur vast te stellen, door het normaal maatschappelijk risico vast te stellen op 15% van het schadebedrag en door het bedrag ‘tegemoetkoming anderszins verzekerd’ te halveren. De rechtbank volgt verder de gehanteerde voordeelverrekening niet. Naar het oordeel van de rechtbank is een geluidscherm van 18 meter hoogte onder het oude planologische regime met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uit te sluiten.

Second opinion aan Staat van SAOZ: Tevens adviseert de SAOZ in afwijking van het advies van Van Engen om bij de beoordeling van het normaal maatschappelijk risico geen korting toe te passen ter grootte van 4% van de waarde van de getroffen onroerende zaak, maar haar lijkt (wel) een korting van 20% op het schadebedrag gerechtvaardigd.

Dit geheel overziende adviseert de SAOZ om 20% van de schade (€ 270.000,00), zijnde een bedrag van € 54.000,00 wegens normaal maatschappelijk risico voor rekening van eiser te laten. Deze korting is daarmee hoger dan het wettelijk forfait van 2% van de waarde van de onroerend zaak ten bedrage van € 42.500,00.

Rechtbank Limburg 08-09/15 inzake Heerlen/Voerendaal (ECLI:NL:RBLIM:2015:7633).

Noot: de vraag is of dit een vervolg gaat krijgen. Deze uitspraak is opgenomen vanwege het verschil in benadering van NMR. Enerzijds van de waarde en anderzijds van de waardevermindering.