Nieuwvestiging agrarisch bedrijf in buitengebied: lijn der verwachtingen

Agrarische bedrijven horen in het buitengebied thuis. Dit betekent echter niet dat voor nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf in het buitengebied als uitgangspunt geldt dat dit als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd.

Of de planologische ontwikkeling in het gebied waar de ontwikkeling zich heeft voorgedaan in de lijn der verwachtingen lag, dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Daarbij komt betekenis toe aan de mate waarin de ontwikkeling naar haar aard en omvang binnen de ruimtelijke structuur van de omgeving en het gevoerde beleid past.

Nieuwe planologische regime: locatie aangemerkt als verwevingsgebied. Dit in combinatie met reconstructieplan dat voor Enter en omgeving het instrument herverkaveling ingezet gaat worden ter uitvoering van het reconstructieplan en dat hiertoe een uitwerking van het reconstructieplan zal plaatsvinden voortkomend uit de landinrichting geeft als conclusie van de Afdeling: de ontwikkelingen lagen in de lijn der verwachtingen.

ABRS 13-04/16 inzake Wierden (ECLI:NL:RVS:2016:986).