Niet gebruikte wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan oud perceel “gelaedeerde”

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 14 oktober 2009 in zaak nr. 200900289/1/H2) dient een onder het oude planologische regime niet gebruikte wijzigingsbevoegdheid bij de planvergelijking buiten beschouwing te blijven en is dit niet anders in het geval de gestelde schade betrekking heeft op een planologische wijziging op de gronden van de desbetreffende verzoeker. Uitoefening van een wijzigingsbevoegdheid is een onzekere toekomstige gebeurtenis en slechts bij uitoefening daarvan kan een planologisch voordeel worden verkregen. Dit betekent dat het vervallen van een onder het oude planologische regime niet gebruikte wijzigingsbevoegdheid op zichzelf geen schade kan veroorzaken.

ABRS 17-09/14 inzake Bergeijk (RVS:2014:3441).

Noot: zie ook ABRS 17-04/13 inzake Ridderkerk, waar het betreft een uitwerkingsplicht en de “redelijke invulling” daar van. BR 2013 bl. 547, met annotatie Van Heijst.