Nadeelcompensatie: voorzienbaarheid ten tijde van aankoop

[appellant]: weliswaar voorzienbaar op grond van de projectnota en het tracébesluit van 8 maart 1991, maar de voorzienbaarheid is gestuit door de brieven van eind 1998 en begin 1999 en dat de aanleg van de Westrandweg eerst op grond van de startnotitie voorzienbaar was. Nu ook de minister zich op het standpunt stelt dat in de periode van december 1998 tot 22 maart 2004 geen voorzienbaarheid kan worden tegengeworpen aan degenen die in die periode een woning kochten, moet er vanuit worden gegaan dat ook voor hem de aanleg van de Westrandweg niet langer voorzienbaar was.

ABRS:

* Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 30 juni 2010 in zaak nr. 200907840/1/H2) is voor het aannemen van risicoaanvaarding niet vereist dat verwezenlijking van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel volledig en onherroepelijk vaststaat, of dat deze maatregel in detail is uitgewerkt of dat de omvang van de nadelige gevolgen met nauwkeurigheid kan worden bepaald. Beslissend is of op het moment van investering, de aankoop van de woning, de mogelijkheid van de schadeveroorzakende overheidsmaatregel zodanig kenbaar was, dat hiermee bij de beslissing tot investering rekening kon worden gehouden. Dit geldt, zoals de Afdeling evenzeer eerder heeft overwogen (uitspraak van 27 december 2006 in zaak nr. 200605120/1), ook voor tijdelijke hinder, als hier aan de orde.

*  Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 21 december 2011 in zaak nr. 201101503/1/H2), is voor het antwoord op de vraag of een planologische verandering buiten het eigen perceel voor een aanvrager voorzienbaar was, alleen de planologische situatie ten tijde van de koop van het eigen perceel van belang.

Anders dan [appellant] betoogt, wordt de voorzienbaarheid niet weggenomen doordat de minister aan omwonenden die tussen 1998 en 2004 hun woningen hebben gekocht geen voorzienbaarheid heeft tegengeworpen. [appellant] heeft zijn woning op een ander moment aangekocht en wordt geacht de ten tijde van de koop bestaande planologische mogelijkheden te hebben aanvaard.

ABRS 11-03/15 inzake minister I en M – Westrandweg Amsterdam (ECLI:NL:RVS:2015:765).

Noot; van doorbreken van voorzienbaarheid, zoals in de zaak van Hellendoorn ABRS 21-10/09 (LJN: BK0829) is geen sprake meer. ABRS 21-12/11 inzake gemeente Schouwen-Duiveland (LJN: BU8882). BR 2012 blad 232 met noot Van Heijst: De Afdeling oordeelt (in het vervolg en in afwijking van eerdere uitspraak) dat voor de vraag of de planschade voorzienbaar was het planologisch regime ten tijde van de eigendomsverwerving van de woningen van eisers bepalend is en niet de latere gunstige wijziging van het bestemmingsplan.