Nadeelcompensatie: omzetderving advocatenkantoor

De rechtbank heeft ten slotte terecht onvoldoende aannemelijk gemaakt geacht dat de overlast tot gevolg had dat bestaande cliënten niet terugkwamen en nieuwe cliënten wegbleven. Daarbij heeft zij mogen betrekken dat volgens het rapport van de StAB het kantoor altijd bereikbaar is geweest, de naam van het kantoor ook vóór de overlast niet duidelijk zichtbaar op de gevel aanwezig was en met cliënten afspraken gemaakt konden worden over ontvangst elders.

Gezien het voorgaande is de rechtbank terecht tot het oordeel gekomen dat niet aannemelijk is gemaakt dat er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de bouw van het metrostation Rokin en de gestelde schade in de vorm van omzetderving, zodat het college het verzoek om schadevergoeding in zoverre niet heeft hoeven toewijzen.

ABRS 12-03/14 inzake Amsterdam, aanleg noord-zuid lijn (RVS:2014:831).

Noot: bewijslast is bewijsrisico voor gelaedeerden: sommige zaken zijn moeilijk te bewijzen. Normaal maatschappelijk risico en causaliteit zijn aanzienlijke “hobbels” bij planschade / nadeelcompensatie.