Nadeelcompensatie: 50% normaal maatschappelijk ondernemersrisico

Bedrijf stelt dat toename geluidsbelasting noodzaak geeft tot geluidwerende maatregelen in verblijfsruimten.

Besliscommissie Schadeschap Schiphol heeft, in afwijking van het advies van de adviescommissie Van Heesbeen van 3 januari 2012, bij het bepalen van de vergoedbaarheid van de kosten voor de geluidwerende maatregelen een korting van 50% wegens normaal ondernemersrisico toegepast en heeft daartoe gewezen op de uitspraak van de Afdeling van 10 november 2010 in zaak nr. 201002921/1/H2. Daarin is overwogen dat bewoners van huizen binnen de invloedssfeer van Schiphol rekening dienen te houden met een toename van geluidbelasting die samenhangt met de groei van de luchthaven, ook al bestaat geen zicht op de omvang en vorm waarin, de plaats waar en het moment waarop deze ontwikkelingen zich zullen concretiseren en de omvang van het nadeel dat daar mogelijkerwijs uit zal voortvloeien.

ABRS: de besliscommissie terecht gewezen op de, in dit verband richtinggevende, uitspraak van 10 november 2010, waarin de Afdeling de korting wegens normaal maatschappelijk risico heeft vastgesteld op 50%.

Voorts heeft de besliscommissie terecht aangegeven dat er geen aanleiding is een onderscheid te maken tussen bewoners van huizen binnen de invloedssfeer van Schiphol en ondernemers in datzelfde gebied, nu beide groepen binnen de invloedssfeer van Schiphol rekening dienen te houden met een toename van geluidbelasting die samenhangt met de groei van de luchthaven. Dat de schade in dit geval is berekend op basis van de kosten van geluidwerende voorzieningen en niet bestaat uit waardedaling van een woning, geeft geen aanleiding tot een ander oordeel.

ABRS 06-11/13 inzake Schiphol (RVS:2013:1824)