Berekening tijdelijke schade

In het advies is er vanuit gegaan dat de tijdelijke schade zich heeft voorgedaan vanaf de ingebruikname van de vijfde baan op 1 juli 2003 tot de inwerkingtreding van het Luchthavenverkeersbesluit 2004 (Lvb 2004) op 1 september 2004. De tijdelijke schade is getaxeerd op 10% van de jaarlijkse huurwaarde, die is gesteld op 5% van de waarde van de woning.

De besliscommissie is uitgegaan van een schade van € 1.590,00. Dat bedrag is gelijk aan 1% van de waarde van de woning van [appellante] op 31 oktober 1996. Op dit bedrag is vervolgens eerst een korting van 50% wegens normaal maatschappelijk risico toegepast en daarna een korting van 50% wegens voorzienbaarheid.

ABRS 06-11/13 inzake Schiphol (RVS:2013:1821)

Noot:. De waarde van de woning is een in de jurisprudentie geaccepteerde maatstaf voor het op geld waarderen van gederfd woongenot. Vergelijk de uitspraken van 20 september 2006 in zaak nr. 200510212/1 en 12 januari 2005 in zaak nr. 200400020/1. Aantasting van woongenot als gevolg van geluidhinder door vliegverkeer laat zich bij eigenaren van een woning in de regel vertalen in een waardevermindering van de woningen.