Motivering 3% NMR

Anders dan [appellant] betoogt, is in het advies van de StAB voldoende aannemelijk gemaakt dat alhoewel het gemeentelijk beleid in hoofdlijnen is gericht op het weren van recreatiewoningen op gronden die binnen het Centraal Veluws Natuurgebied liggen, met betrekking tot de betreffende gronden specifiek beleid is gevoerd dat hiervan afwijkt. Op grond van dit beleid kan [appellant] niet worden gevolgd in zijn betoog dat de toekenning van de bestemming recreatie aan de betreffende gronden in het geheel niet in de lijn der verwachtingen lag. De slotsom is dat het normaal maatschappelijk risico van [appellant] op 3% van de waarde van zijn woning voorafgaande aan de schadeveroorzakende planologische wijziging kan worden vastgesteld. Daarbij heeft de StAB terecht verdisconteerd dat de ontwikkeling op zeer korte afstand van het perceel van [appellant] heeft plaatsgevonden.

ABRS 30-03/16 inzake Nunspeet (ECLI:NL:RVS:2016:858).