Leidingen waterbedrijf in gemeentegrond: opzegging gebruik

Privaatrechtelijke overeenkomsten die het waterleidingbedrijf algemene toestemming geven tot het leggen, hebben en onderhouden van leidingen in gemeentegrond en die voorzien in een volledige verlegkostenvergoeding, worden opgezegd door vier gemeenten en vervangen door een publiekrechtelijke regeling met een vergunningplicht en een beperkte verlegkostenvergoeding.

Naar het oordeel van de rechtbank gaat het om duurovereenkomsten, aangegaan voor onbepaalde tijd. Die overeenkomsten zijn vatbaar voor opzegging. Een zwaarwegende grond tot opzegging is niet vereist. De opzegging is niet in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. In de omstandigheden van het geval is een opzegtermijn van zeven maanden niet te kort. De gemeenten zijn niet gehouden tot het aanbieden van een schadevergoeding aan het waterleidingbedrijf.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 13-01/16 inzake Brabant Water NV (ECLI:NL:RBZWB:2016:168).