Illegaal gebruik positief bestemd

Zoals de Afdeling onder meer heeft overwogen in de door het college bedoelde uitspraak van 7 november 2007, kunnen bepalingen van een nieuwe planologische maatregel, waarbij bestaand illegaal gebruik positief wordt bestemd, in beginsel geen basis vormen voor het toekennen van een tegemoetkoming in planschade. De schade wordt in dat geval niet geacht voort te vloeien uit bepalingen van de nieuwe planologische maatregel, maar uit het eerdere illegale gebruik. Dit beginsel lijdt slechts uitzondering als de aanvrager de bezwaren tegen de illegale situatie in voldoende mate heeft geuit jegens het bevoegd gezag. Deze uitzondering doet zich hier niet voor.

ABRS 27-12/23 inzake De Ronde Venen (ECLI:NL:RVS:2023:4845)

Noot ABRS 07-11/07 (ECLI:NL:RVS:2007:BB7332)