Gewijzigd gebruik art. 19 WRO: woonzorgcomplex geeft intensiever gebruik dan woonbestemming

Bij uitspraak van 11 augustus 2010 in zaak nr. 201000154/1/H2 heeft de Afdeling overwogen, dat de bewoners van het woonzorgcomplex matig tot ernstig verstandelijk gehandicapt en hulpbehoevend zijn en 24 uurszorg ontvangen. Het gebruik als woonzorgcomplex is anders dan de voor het bouwperceel voorheen geldende woonbestemming, hieraan voorbij is gegaan.

Volgens de aangepaste planvergelijking lijdt [appellant] ten gevolge van de vrijstellingen ook planologisch nadeel wegens gewijzigd gebruik, omdat het bouwperceel thans intensiever wordt gebruikt dan voorheen ingevolge het bestemmingsplan was toegestaan.

ABRS 28-08/13 inzake Heerlen (RVS:2013:925)

Noot: niet enkel de gewijzigde bouwvoorschriften wegen, maar evenzeer het gewijzigd gebruik.