Geen voorzienbaarheid bij nadeelcompensatie

Ten tijde van de aankoop van het perceel bestond er nog geen openbaar en concreet beleidsvoornemen om de Veenendaalseweg af te sluiten, zodat de schade die [appellant] daardoor heeft geleden niet voorzienbaar was. Dat [appellant] nog vóór de bouw van het nieuwe tankstation van de voorgenomen wegafsluiting op de hoogte is geraakt en hij de nieuwbouwplannen niettemin heeft doorgezet, doet daar, anders dan de rechtbank heeft overwogen, niet aan af. Het verzoek van [appellant] om nadeelcompensatie ziet immers niet op de kosten van de nieuwbouw. [appellant] heeft in dat verband toegelicht dat hij die investering reeds heeft terugverdiend.

ABRS 05-08/15 inzake Ede (ECLI:NL:RVS:2015:2442).

Noot: schadecommissie Van Engen past toe de Regeling Nadeelcompensatie van RWS, omdat gemeente geen eigen regeling aangaande nadeelcompensatie kent.