Geen vergoeding deskundigenkosten

Het betoog van [appellant a] en [appellant b] dat de rechtbank ten onrechte niet is ingegaan op de kosten die zij hebben moeten maken voor hun aanvragen om een tegemoetkoming in planschade, faalt evenzeer. Indien het college een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 6.1 van de Wro toekent, vergoedt het ingevolge artikel 6.5 van de Wro tevens de redelijkerwijs gemaakte kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand. Aangezien de rechtbank heeft geoordeeld dat het college terecht heeft geconcludeerd dat het vrijstellingsbesluit niet heeft geleid tot een planologisch nadeliger situatie en van een voor vergoeding in aanmerking komende planschade geen sprake is, is de rechtbank niet toegekomen aan de door [appellant a] en [appellant b] gestelde kosten die zij hebben gemaakt voor het indienen van de aanvragen.

ABRS 13-02/13 inzake Opsterland (201204227/1/A2).

Noot: het gaat hier om kosten aanvraag. In de zaak ABRS 11-06/12 Zuidplas (LJN: BX1032) werd over de deskundigenkosten beoordeling conceptadvies anders geoordeeld (wel vergoeding, met als (mogelijke) nuancering ABRS 01-08/12 inzake Maasdonk (LJN: BX3290).