Fasering in uitvoering bestemmingsplan geeft verschillende complexen art. 40d Ow

ABRS 12-06/13 inzake Teylingen (LJN: CA2862).

Uit de passage in de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 40d van de onteigeningswet waarnaar [appellante sub 3] verwijst, kan niet de conclusie worden getrokken dat de wetgever heeft beoogd om uit te sluiten dat bij de vaststelling van de waarde van gronden in een complex rekening wordt gehouden met de risico’s die voortvloeien uit de fasering van een ontwikkeling die in dat complex is voorzien.

Noot: aldus verschillende complexen gerelateerd aan de fasering, met verschillend risico profiel per aldus “gevonden” complex.