Extra investering in infra en initiatief provincie Fryslân

Aan het coalitieakkoord ‘Mei elkenien, foar elkenien’ van provincie Fryslân, in mei gepresenteerd, is nu een uitvoeringsagenda gekoppeld. Hierin legt het college van Gedeputeerde Staten de uitvoering praktisch en financieel vast. Per thema is geld gereserveerd.

Website provincie 02-07/15.