Bindend advies: geen vernietiging door rechtbank

De gemeente Amsterdam en Telesquash hebben een bindend advies ingewonnen ter vaststelling van de schade die Telesquash heeft geleden. De Gemeente vordert vernietiging van het bindend advies op grond van artikel 7:904 lid 1 Burgerlijk Wetboek (strijd met redelijkheid en billijkheid).

Rechtbank Amsterdam 05-03/14 inzake Amsterdam/Telesquash (RBAMS:2014:1389):

Volgens vaste jurisprudentie is gebondenheid aan een bindend advies regel en vormt strijd met de redelijkheid en billijkheid een uitzondering. Uitsluitend ernstige gebreken geven aanleiding tot een sanctie: de beslissing is onaantastbaar als de grenzen waarbinnen redelijk denkende mensen van mening kunnen verschillen, niet zijn overschreden. Dit brengt met zich dat toetsing van het bindend advies door de rechter een marginale toetsing is, waarbij de rechter beoordeelt of de bindend adviseurs, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, in redelijkheid tot hun beslissing hebben kunnen komen. Aldus bestaat geen aanleiding het bindend advies te vernietigen