Beperkte vergoeding deskundigenkosten nadeelcompensatie

Het is niet redelijk deze kosten volledig ten laste van het college te brengen. Het college heeft de SAOZ ingeschakeld om advies uit te brengen over de op de aanvraag om nadeelcompensatie te nemen beslissing. In zoverre lag het op de weg van de deskundigen van AH Cassandraplein om aan te geven in hoeverre het advies van de SAOZ inhoudelijk niet concludent, onjuist of onvolledig was. Het is de eigen keuze van AH Cassandraplein om meeromvattende rapporten in te brengen. Het risico dat de kosten daarvan niet geheel voor vergoeding in aanmerking komen, komt voor rekening van AH Cassandraplein.

Het college heeft kunnen volstaan met een toekenning van een tegemoetkoming van € 5625,00 voor de deskundigenkosten gemaakt in de fase van de primaire besluitvorming.

ABRS 15-06/16 inzake Eindhoven (ECLI:NL:RVS:2016:1650).