Beperking bouwvoorschriften als er al bebouwing aanwezig is: residuele berekening

Mogelijkheid lucratievere nieuwbouw vervalt.

Gelet op de voorheen geldende planvoorschriften, was het oprichten van twee woningen op de percelen alleen mogelijk was na sloop van de bestaande woningen. Volgens de adviezen lijden [appellant A] en [appellant B] ten gevolge van de planologische verandering geen planologisch nadeel, omdat de opbrengst bij verkoop van de percelen verminderd met de kosten van de bouw van twee nieuwe woningen, inclusief de sloop van de bestaande woningen, lager is dan de waarde van de percelen op de peildatum. In het advies van april 2011 is verder vermeld dat de verlaging van de maximaal toegestane bouwhoogte voor [appellant A] en [appellant B] evenmin een planologisch nadeel oplevert. Daarbij is in aanmerking genomen dat de realisering van een extra bouwlaag op de bestaande woningen zeer hoge kosten met zich brengt en dat de verlaging van de maximale bouwhoogte, nu deze ook voor omliggende percelen geldt, ook voordelig is voor [appellant A] en [appellant B].

ABRS 28-08/13 inzake Ede (RVS:2013:921).

Noot: ABRS 31-08-2011 inz. Breda (BR6329) kent vergelijkbare redenering.