Belemmeringenwet privaatrecht: relatie onteigening

Geen onteigening noodzakelijk in verband met aanleg en instandhouding nieuwe rioolwaterpersleiding.

Gerechtshof Amsterdam 08-03/16 inzake Minister I&M (ECLI:NL:GHAMS:2016:814).

Verzoeker meent dat onteigening de aangewezen weg is. Hof:

noodzaak tot onteigening bestaat in die gevallen waarin aanleg en instandhouding van een werk het huidige gebruik van de betreffende onroerende zaak onmogelijk maakt dan wel in belangrijke mate vermindert als gevolg van een wijziging van de fysieke gesteldheid van de grond. Daarbij is tevens van belang welk deel van het totale perceel wordt belemmerd en of, na het opleggen van de gedoogplicht, het huidige gebruik van de onroerende zaak nog mogelijk is, waarbij mede in aanmerking wordt genomen of rechthebbende(n) aangrenzende percelen in eigendom heeft (hebben). Bezwaren van financiële aard kunnen niet leiden tot afwijzing van het verzoek tot oplegging van de gedoogplicht.

Noot: Hof motiveert uitvoerig dat Belemmeringenwet Privaatrecht volstaat en dat onteigening niet aan de orde is. Niet echt verrassend.