Belemmeringenwet Privaatrecht of onteigenen?

Verzoekers  betogen voorts dat de minister geen gedoogplicht aan hen heeft kunnen opleggen, nu hun belangen onteigening vorderen van de percelen waarop zij een recht van ondererfpacht hebben. In dit verband voeren zij aan dat een gedeelte van de desbetreffende percelen door de gedoogplicht niet meer kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden.

Voorzieningen rechter ABRS 12-03/15 inzake Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen (ECLI:NL:RVS:2015:882):

*  de beoordeling van het betoog van Wheelplanet en De Kampioen dat hun belangen onteigening van de desbetreffende percelen vorderen vergt nader onderzoek en daar leent onderhavige procedure leent zich niet. Daarom: belangenafweging.

Het belang van Wheelplanet en De Kampioen in deze procedure is overwegend financieel van aard, nu zij betogen dat hun onderhandelingspositie met TenneT omtrent hun rechtsvordering tot schadevergoeding verslechtert als gevolg van de inwerkingtreding van de gedoogbeschikking.

Tegenover het belang van Wheelplanet en De Kampioen staat het belang van TenneT om vertragingen bij de oprichting van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding tegen te gaan en voorts om gevrijwaard te blijven van vertragingsschade die kan ontstaan in de periode tot aan de uitspraak van de Afdeling in de bodemprocedure.

Het voorgaande in overweging nemende ziet de voorzieningenrechter bij afweging van de wederzijdse belangen aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.