Bedrijfswoning wordt burgerwoning, planschade belendende boer?

Volgens [appellant] betekent deze planologische verandering een beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van zijn agrarische bedrijf waardoor hij schade lijdt, omdat een burgerwoning op grond van de milieuregelgeving meer bescherming geniet tegen stankoverlast dan een agrarische bedrijfswoning. Stelling gemeente: feitelijke gebruik als burgerwoning is de maatstaf onder het oude planologische regime en niet de bestemming agrarische bedrijfswoning.

ABRS: er moet een planologische vergelijking moet worden gemaakt tussen huidige  planologische regime en het voorheen voor het perceel geldende planologische regime. Het feitelijke of volgens de milieuregelgeving geldende gebruik van de woning op de peildatum is voor de planologische vergelijking niet relevant. Een op grond van de planvergelijking gebleken beperking van de uitbreidingsmogelijkheden van het agrarische bedrijf van [appellant] wegens het op grond van de milieuregelgeving geldende verschil in bescherming tegen geurhinder voor een agrarische bedrijfswoning en een burgerwoning, valt aan het nieuwe bestemmingsplan toe te rekenen. Voor zover vorenbedoelde planvergelijking ertoe leidt dat [appellant] ten gevolge van het nieuwe bestemmingsplan een dergelijk planologisch nadeel lijdt, moeten de omvang en de vergoedbaarheid daarvan worden bepaald.

ABRS 29-05/13 inzake Son en Breugel (LJN: CA1346).