Awb: titel 4.5 nadeelcompensatie (treedt in werking op nader te bepalen tijdstip)

Verzoek om schadevergoeding vanwege een verleende tijdelijke omzettingsvergunning. Voor de beoordeling of eiser aanspraak heeft op nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel ziet de rechtbank aanleiding om aan te sluiten bij de vereisten van het nog niet in werking getreden artikel 4:126 van de Algemene wet bestuursrecht. De rechtbank acht hierbij van belang dat in deze regeling de ontwikkelingen die zich in de bestuursrechtelijke jurisprudentie rondom het leerstuk nadeelcompensatie hebben afgetekend, zijn gecodificeerd.

Rechtbank Midden-Nederland 15-01/14 inzake Utrecht (RBMNE:2014:107).

Noot: opvallend dat de rechtbank aansluiting zoekt bij nog niet in werking getreden wetgeving, nu nog niet het gehele wetgevings- en adviesproces is doorlopen. Aan de andere kant: hetgeen in artkel 4:126 Awb (nieuw) is opgenomen is – zoals de Rechtbank aangeeft – niet meer dan een vastlegging van bestaande jurisprudentie.