Artikel 61 OW: teruglevering onteigende of aanvullende vergoeding?

Eisers vorderen schadevergoeding van de gemeente Den Haag wegens handelen in strijd met artikel 61 Onteigeningswet; is binnen drie jaar aangevangen met het werk waartoe is onteigend, dan wel heeft het werk langer dan drie jaar stilgelegen? Volgens Rechtbank niet.

Daarnaast is de vraag aan de orde of de gemeente onrechtmatig jegens eisers heeft gehandeld door eisers bij de ontwikkeling van het onteigende stuk grond buiten te sluiten. Vordering van eisers wordt afgewezen omdat tijdig met het werk is begonnen en de gemeente Den Haag, zelfs als het werk drie jaar had stilgelegen, niet verplicht was tot het betalen van schadevergoeding en omdat de gemeente Den Haag ook overigens niet onrechtmatig heeft gehandeld.

Rechtbank Den Haag 13-04/16; gem. Den Haag / Vastgoed BV (ECLI:NL:RBDHA:2016:4866).

Noot: Als de onteigenaar de onteigende onroerende zaken niet “binnen 3 jaar gebruikt”, kan de onteigende die terugvorderen; dit onder gehoudenheid om het betreffende deel van de ontvangen schadeloosstelling terug te betalen. Tot welke complicaties dit kan leiden, valt te lezen in de conclusie van de Advocaat-Generaal bij HR 04-01/13 inzake gemeente Rotterdam (ECLI:NL:HR:2013:BY0973).