Artikel 20d lid 1 Tracéwet: persoonlijke enquête naar waardedaling

Artikel 20d lid 1 van de Tracéwet, kent schadevergoedingsregeling. Ingevolge lid 2 blijft afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) buiten toepassing, voor zover de belanghebbende met betrekking tot de schade een beroep doet of kan doen op een schadevergoeding als bedoeld in het eerste lid. In de uitspraak van de Afdeling van 28 november 2012 in zaak nr. 201202309/1/A2 is overwogen dat de beoordeling op de voet van artikel 20d van de Tracéwet gelijk is aan die van afdeling 6.1 van de Wro.

Appellanten verzoeken om schadevergoeding omdat snelweg 8 meter dichter bij de erfgrens komt. Minister wijst dat af, omdat waardevermindering kleiner is dan forfait van 2%

Appellanten betogen in hoger beroep dat de rechtbank heeft miskend dat het advies van de deskundigencommissie uitsluitend is gebaseerd op theoretische aannames en dat daarin ten onrechte niet de feitelijke waardevermindering is onderzocht. Ter onderbouwing van hun standpunt dat zij schade hebben geleden die voor vergoeding in aanmerking komt, hebben zij de resultaten overgelegd van een door hen zelf verricht peilingsonderzoek. Daartoe stellen zij dat volgens 49 respondenten de waardevermindering na verbreding van de A50 € 49.531,00 bedraagt.

ABRS: De minister mag in beginsel op het advies afgaan. Dit is slechts anders indien moet worden geoordeeld dat het advies onzorgvuldig tot stand is gekomen of dat daaraan ernstige gebreken kleven.

[appellanten] hebben met de ingebrachte resultaten van een enquête gehouden onder personen die in het verleden een soortgelijke woning hebben gekocht of verkocht onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het advies van de deskundigencommissie zodanige gebreken bevat dat de besluitvorming daar niet op kon worden gebaseerd. De uitkomst van de enquête toont niet aan dat de gestelde waardedaling het gevolg is van de verbreding van de A50, nu daarin de bevindingen in het advies van de deskundigencommissie over de aspecten geluid, zicht en luchtkwaliteit niet afdoende worden bestreden.

ABRS 03-07/13 inzake minister I&M, Tracébesluit A50 Ewijk-Valburg  (ECLI:NL:RVS:2013:160)