Art. 40c Ow. Eliminatieregel. Onteigening winning bodembestanddelen

Weliswaar schrijft de eliminatieregel van art. 40c Ow voor dat bij het bepalen van de schadeloosstelling wegens verlies van een onroerende zaak geen rekening wordt gehouden met voordelen of nadelen, teweeggebracht door – onder meer – het werk waarvoor onteigend wordt, maar deze regel staat niet eraan in de weg dat bij de vaststelling van de waarde van het onteigende aan de aanwezigheid van de hiervoor bedoelde bodembestanddelen ten gunste van de onteigende meerwaarde wordt toegekend (vgl. HR 2 december 1959, NJ 1960/99). Dit uitgangspunt wordt in cassatie terecht niet bestreden.

HR 04-10/13 inzake Staat gemeente Bergen (HR:2013:849).

Noot: bij winbare bodembestanddelen hier geen eliminatie (van het werk) op de voet van art. 40 c Ow. Discussie is of bij ruwe bouwgrond bestemmingsplan –onder omstandigheden– wel geëlimineerd moet worden, waardoor de onteigende geen (volledige) meerwaarde van de grond toevalt. Zie O& A oktober 2013 met artikel van Vermeulen en Procee: Weg is weg: eliminatie van bestemmingen bij de waardebepaling van het onteigende.

Conclusie A-G: ECLI:NL:PHR:2013:28