Afwijzing verzoek inzage in verkeersmodel bestemmings- en onteigeningsplan

Eiser is eigenaar van perceel grond plangebied van het bestemmingsplan Harselaar-Driehoek te Barneveld; op zijn grond rust bestemming “verkeer”, terwijl eigenaar er een fabriek wil bouwen. De bestemming verkeer is onderbouwd met een verkeersmodel van verkeersbureau.

Eiser vordert overlegging stukken door gemeente en verkeerskundig bureau ten behoeve van onderbouwing verweer in onteigeningsprocedure (843a Rv). Volgens eisers is verkeerskundige slinger onnodig en hij twijfelt aan het verkeersmodel dat ter onderbouwing heeft gediend.  Oordeel dat het kader van 843a Rv te buiten gaat als het verkeerskundig bureau inzage zou moeten verstrekken in de door haar gebruikte software. Niet aannemelijk geworden dat er verder, buiten de gegevens die eisers al hebben, concrete bescheiden zijn bij afgifte waarvan eisers een rechtmatig belang hebben en waarover zij noodzakelijk moeten kunnen beschikken. Afwijzing.

Rechtbank Gelderland 06-03/16 inzake Barneveld (ECLI:NL:RBGEL:2016:1551).

Noot: vergelijk afwijzen WOB-verzoeken in relatie tot onteigening: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 08-07/15 (gepubliceerd 07-03/16) inzake Staat / De Cloedt (Hedwigerpolder) en ABRS 17-02/16 inzake Minister I&M – Heesseltsche Uiterwaarden (ECLI:NL:RVS:2016:356).