Aanwijzing gronden als “vrijwaringszone-bodembewerking” is onteigening?

De Afdeling begrijpt het betoog van [appellant sub 1] en anderen ten aanzien van de Grondwet en het eigendomsrecht aldus, dat zij een beroep doen op artikel 14 van de Grondwet en artikel 1 van het Protocol bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM).

ABRS 17-09/14 inzake Montfoort (RVS:2014:3436):

Ingevolge artikel 14, eerste lid, van de Grondwet kan onteigening alleen geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling, een en ander naar bij of krachtens de wet te stellen voorschriften. De Afdeling is van oordeel dat een aanwijzing die ziet op het aanduiden van gronden als “vrijwaringszone-bodembewerking” geen onteigening is als bedoeld in artikel 14 van de Grondwet. Onteigening als bedoeld in dit artikel leidt ertoe dat het eigendomsrecht van de betrokkene komt te vervallen. Daarvan is bij het als gevolg van de aanwijzing toekennen van deze aanduiding geen sprake: het eigendomsrecht blijft berusten bij de eigenaar; slechts de uitoefening ervan wordt aan nadere voorwaarden gebonden.