Aanpassingskosten: redelijk handelend onteigende

De provincie heeft zich voorts bereid verklaard om de strook grond na afronding van het werk of op enig moment daarna op afroep aan [gedaagden] (terug) te verkopen voor een prijs per m² die gelijk is aan de bij dit vonnis vast te stellen waarde van het onteigende.

Een redelijk handelend onteigende zou naar het oordeel van de rechtbank in de gegeven omstandigheden geen kosten maken voor een ander drainagesysteem of voor het plaatsen van erfafscheidingen. Voor een schadeloosstelling hiervoor ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding. Mede gelet op het voorgaande schat de rechtbank de kans op schade in de toekomst als gevolg van het voorgezette gebruik van de grond en het gebruik van de sloot op nihil.

Rechtbank Noord-Holland 01-07/15 inzake provincie Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2015:6673).

Noot: zie ook Rechtbank Noord-Nederland 08-07/15 inzake Het Bildt (ECLI:NL:RBNNE:2015:3357).