Aanpak taxatie inbrengwaarde

Appellant: heeft geen overleg gehad met de taxateur en de taxateur bij zijn weten ook zijn perceel niet heeft bezocht. Voorts ontbreekt in de taxatie dat door het plan zijn huiskavel wordt gehalveerd en het bedrijf zijn toekomstperspectief wordt ontnomen.

ABRS:  In het rapport “Deskundigenadvies inbrengwaarde” staat dat de percelen en onroerende zaken die zijn getaxeerd alle vanaf de weg zijn waargenomen. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat bij alle percelen dezelfde werkwijze is gehanteerd en dat bedoelde waarnemingen in combinatie met de informatie uit het kadaster voldoende informatie hebben opgeleverd.

Bij de taxatie is uitgegaan van de verkeerswaarde omdat het uitgangspunt is dat de percelen in der minne zullen worden verworven. Dit is in overeenstemming met artikel 6.13, vijfde lid, van de Wro. Het beroep is ongegrond.

ABRS 11-12/13 inzake Cuijk (RVS:2013:2329).

Noot: daar waar enkel de werkelijke waarde getaxeerd dient te worden en niet een volledige onteigeningsvergoeding, valt taxatie vanaf de openbare weg te billijken.