Verleende vrijstelling 19 lid 3 WRO (oud): alleen van bouwregels, niet van gebruiksregels

De rechtbank heeft miskend dat het college alleen vrijstelling van de bouwregels, en niet van de gebruiksregels, heeft verleend. Dit terwijl uit het rapport van de SAOZ van januari 2010 blijkt dat niet zozeer de vrijstelling van de bouwregels, als wel de vrijstelling van het geldende gebruiksverbod tot planschade leidt. De SAOZ is er volgens [appellant] ten onrechte van uitgegaan dat het vrijstellingsbesluit zowel de bouwregels als het gebruiksverbod betrof.

ABRS 10-07/13 inzake Bergeijk (ECLI:NL:RVS:2013:204): Slechts de vrijstelling van de bouwvoorschriften kan de grondslag in de zin van artikel 6.1 van de Wro vormen voor de toekenning van planschade.