Uitspraak gewezen door rechter(s) ten overstaan van wie mondelinge behandeling plaatsvond

Procedure bij vervanging van rechter(s) na mondelinge behandeling: kennisgeving door gerecht  plus mogelijkheid nadere mondelinge behandeling te verzoeken.

Motiveringsplicht rechter bij afwijzing van dat verzoek; belang van opgemaakt proces-verbaal.

HR 31-10/14 inzake onteigening Staat der Nederlanden, rechtbank ’s-Hertogenbosch van 20 juli 2010 (HR:2014:3076).

Noot: De aanleiding, zoals genoemd in vonnis rechtbank: “ Mr. J.A.M.A. Sluysmans maakte als rechter-plaatsvervanger deel uit van de Meervoudige Kamer waarvoor gepleit is. In verband met diens defungeren per 1 mei 2013 als rechter-plaatsvervanger heeft mr. Sluysmans dit vonnis niet mee gewezen.” In cassatie wordt met een beroep op HR 11 maart 1964, NJ 1964/182 betoogd dat het eindvonnis nietig is op de grond dat het mede is gewezen door een rechter die niet bij de daaraan voorafgaande pleitzitting aanwezig is geweest.