Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (hierna: Wns), voor zover betrekking hebbend op schadevergoeding, in werking getreden. Uit het in artikel IV, eerste lid, van de Wns neergelegde overgangsrecht volgt dat het recht zoals dat gold vóór inwerkingtreding van deze wet op dit geding van toepassing blijft.

22.1. Certicon heeft verzocht om schadevergoeding op grond van artikel 8:73 (oud) van de Awb. Omdat de Afdeling thans over onvoldoende gegevens beschikt om dit verzoek te beoordelen, zal met toepassing van het artikel 8:73, tweede lid, (oud) ter voorbereiding van een uitspraak hierover het onderzoek worden heropend.

ABRS 07-08/13 inzake Staatssecretaris I & M (RVS:2013:663)