Weinig geluidoverlast en aantasting luchtkwaliteit bij planschade

In het kader van het onderzoek of een nieuw bestemmingsplan voor aanleg weg tot een planologische verslechtering leidt die schade tot gevolg heeft, dient ten aanzien van de geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit een vergelijking te worden gemaakt tussen de maximale gebruiksmogelijkheden onder het oude en die onder het nieuwe planologische regime.

Bij het beoordelen van de maximale gebruiksmogelijkheden onder het nieuwe planologische regime op de peildatum uit te gaan van een reële prognose van het maximaal aantal te verwachten motorvoertuigen per rijstrook en per tijdseenheid en de daarmee gemoeide geluidsoverlast en aantasting van de luchtkwaliteit, met inachtneming van de op die dag bestaande inzichten. ABRS 11-09/13 inzake Roermond (RVS:2013:1097).

Noot: Afdeling verwijst naar uitspraak van 9 juni 2010 in zaak nr. 200907020/1/H2.