Wederom (geen) relatie daling WOZ en planschade

5.3. Voor de bepaling of een aanzienlijk verschil tussen de WOZ-waarde en de taxatiewaarde in het kader vanplanschade bestaat, is het verschil tussen de waardedalingen ten opzichte van de oorspronkelijke waarde van de woning uitgedrukt in een percentage van belang. Anders dan [appellant] heeft betoogd, betekent dit niet dat, omdat de daling van de WOZ-waarde twee maal zo groot is als de daling van de taxatiewaarde volgens het advies van de SAOZ, het verschil tussen beide waardes aanzienlijk is.

De dalingen van de WOZ-waarde zijn respectievelijk 5,3% en 5,2% van de waarde van de woning en de door de SAOZ getaxeerde waarde betreft een daling van 2,6% van die waarde. Gelet hierop leidt de door [appellant] gestelde daling niet tot het oordeel dat een aanzienlijk verschil tussen de WOZ-waarde en de taxatiewaarde in het kader van planschade bestaat.

ABRS 01-06/16 inzake Súdwest-Fryslân (ECLI:NL:RVS:2016:1483).

Noot: de Afdeling overweegt in deze uitspraak wederom dat indien sprake is van een aanzienlijk verschil tussen de WOZ-waarde en de taxatiewaarde in het kader van planschade van het college een nadere motivering kan worden verlangd. Ik verwijs naar o.a. ABRS 16-06/10 inzake Venlo (ECLI:NL:RVS:2010:BM7718).

Schijnbaar is het verschil in onderhavige procedure – hoewel bijna een verdubbeling – niet als aanzienlijk aan te merken.