VSO bindend advies: (nog) geen taak voor overheidsrechter

[eiser] vordert met terugwerkende kracht in feite een aanpassing van de tussen partijen geldende erfpachtcanon.

Tussen partijen is niet in discussie dat de tussen hen bestaande rechtsverhouding wordt beheerst door de erfpachtakte. Zoals hiervoor onder 2.2 is opgenomen volgt uit artikel 1 lid 5 van de erfpachtakte dat bij gebreke van overeenstemming over de hoogte van de canon deskundigen zullen worden aangewezen die de canon bindend vaststellen. In geval van een bindend adviesclausule doen partijen, zoals hiervoor onder 3.2 aan de orde is gekomen, afstand van het recht op toegang tot de overheidsrechter. Deze afstand moet evenwel vrijwillig en ondubbelzinnig geschieden.

De rechtbank is van oordeel dat artikel 1 lid 5 van de erfpachtakte dient te worden opgevat als een zodanige bindend adviesclausule.

Het voorgaande overziend is de rechtbank van oordeel dat hetgeen [eiser] naar voren heeft gebracht onvoldoende is om niet aan de bindend adviesclausule uit de erfpachtakte gebonden te zijn wat betekent dat niet aan een inhoudelijk oordeel over het geschil wordt toegekomen. Het voorgaande overziend is de rechtbank van oordeel dat hetgeen [eiser] naar voren heeft gebracht onvoldoende is om niet aan de bindend adviesclausule uit de erfpachtakte gebonden te zijn wat betekent dat niet aan een inhoudelijk oordeel over het geschil wordt toegekomen.

Een vaststellingsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:900 BW, strekkende tot vaststelling door een derde (‘bindend advies’) – betekent dat de rechter niet toekomt aan een inhoudelijk oordeel over de rechtsbetrekking in geschil.

Rechtbank Midden-Nederland 30-08/23 inzake ASR (ECLI:NL:RBMNE:2023:4477)

Noot: bindend advies is een vorm van geschillen beslechting anders dan door de overheidsrechter, zoals bijvoorbeeld ook mediation.

Noot 2: voor een (niet geslaagd) beroep op vernietiging vaststellingsovereenkomst zie Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22-08/23 (ECLI:NL:GHSHE:2023:2674)