Vervallen zichtlocatie bedrijventerrein

Nieuwe planologische situatie: vervallen zichtlocatie. Echter oude planologische situatie gaf (bij maximalisatie) ook een zichtbeperking: de strook waarop de bestemming Openbaar Groen rust, is ongeveer 25 meter breed. Aldus was onder oude bestemmingsplan niet  uitgesloten dat meerdere rijen bomen dan wel hagen geplant kunnen worden, die in combinatie met bebouwing het bedrijfspand vanaf de A58, vanuit oostelijke richting, gedeeltelijk aan het zicht onttrekken.

Voordeelsverrekening: verbeterde bereikbaarheid via de nieuwe aansluiting tevens een verbeterde vindbaarheid en zichtbaarheid vanaf de A58 met zich meebrengen. Dit zijn geen op zichzelf staande losse aspecten, maar zijn in dit geval onlosmakelijk verbonden met de ligging van de nieuwe aansluiting ten opzichte het bedrijfspand.

ABRS 24-12/14 inzake Son en Breugel (RVS:2014:4690).