Verschil in taxaties waardevermindering art. 6.1 Wro

Planschade adviseur gemeente: 2,6 % (valt weg in NMR)

Tegentaxatie namens gelaedeerde: 10%

ABRS: taxatie is gebaseerde op dezelfde  grondslagen en tegentaxatie is onvoldoende om het advies van  Planschade adviseur Van der Poel als onzorgvuldig aan te merken.

ABRS 09-08/17 inzake Utrechtse Heuvelrug (ECLI:NL:RVS:2017:2140).

Noot: De maatstaf bij de te verrichten toetsing is niet de eigen waardering door de rechter, maar de vraag of grond bestaat voor het oordeel dat het bestuursorgaan, gelet op de motivering van het advies van de door het bestuursorgaan ingeschakelde deskundige, zich bij de besluitvorming niet in redelijkheid op dat deskundigenoordeel heeft kunnen baseren. Dit laat onverlet dat de besluitvorming dient te voldoen aan de eisen die  het recht aan de zorgvuldigheid en de motivering stelt en dat de rechter de besluitvorming daaraan dient te toetsen. Vergelijk (onder 8.11 van) de overzichtsuitspraak van de Afdeling van 28 september 2016 inzake Zutphen (ECLI:NL:RVS:2016:2582).