Vernietiging agrarische bestemming

De Afdeling stelt vast dat in het bestemmingsplan “Tusschenwater” op grond van de bestemming “Natuur – 2” de gronden van het perceel onder meer bestemd waren voor de uitoefening van grondgebonden agrarische bedrijven. Daarbij was het niet toegestaan om de grond te scheuren, om te zetten of anderszins ingrijpend te wijzigen ten behoeve van een permanent ander gebruik. Dat het perceel voorheen als grasland in gebruik was staat daarbij niet ter discussie. In het voorliggende bestemmingsplan is het ook mogelijk om het perceel in gebruik te nemen voor cultuurgrond. Naast grasland zijn bijvoorbeeld ook akkerbouw- en tuinbouwgronden toegestaan. Daarmee is er op het perceel dus intensiever agrarisch gebruik mogelijk. De raad erkent ook dat de mogelijkheden in het voorliggende bestemmingsplan kunnen leiden tot intensiever gebruik van het perceel.

Strijd met Provinciale omgevingsverordening Drenthe. Het besluit tot vaststelling van het plan dient voor het onderhavige perceel te worden vernietigd,

ABRS 28-02/24 inzake Tynaarlo (ECLI:NL:RVS:2024:826)

Noot: in de praktijk zie je vaker de omgekeerde aanpak: agrarische bestemming wijzigt in natuurbestemming.