Vaststelling schadeloosstelling bij verstek: conform koopovereenkomst

Rechtbank Noord-Holland 02-07/14, gepubliceerd 25-07/14 inzake Koggenland (RBNHO:2014:7175):

Bij brief van 27 mei 2014, die de rechtbank beschouwt als een voor de roldatum van 4 juni 2014 bestemde akte, heeft de provincie bericht dat tussen haar en [GEDAAGDE] overeenstemming is bereikt over de aan [GEDAAGDE] toekomende schadeloosstelling ad € 24.000,– inclusief alle schaden en kosten hoe ook genaamd. De provincie heeft bij de brief een door beide partijen getekende koopovereenkomst gevoegd, waarin deze overeenstemming is neergelegd.

Nu [GEDAAGDE] niet in rechte is verschenen wordt hij geacht, mede gelet op de door hem ondertekende koopovereenkomst, zich hiermee te kunnen verenigen. De rechtbank ziet voorts geen reden om het voorstel van de provincie niet te volgen en zal daarom de aan [GEDAAGDE] toe te kennen schadeloosstelling vaststellen overeenkomstig de koopovereenkomst.