Taxatie(rapport) onder omstandigheden bij planschade niet vereist

 

[appellant] betoogt verder dat de rechtbank eveneens heeft miskend dat het advies van het schadecommissie van 11 juli 2012 onvolledig is, omdat een taxatierapport ontbreekt.

ABRS [appellant] gaat met dit betoog eraan voorbij dat het schadecommissie in het advies van 11 juli 2012 tot de conclusie is gekomen dat de planologische wijzigingen op de omliggende percelen per saldo niet hebben geleid tot een voor [appellant] planologisch nadeliger situatie. Gelet op deze conclusie, is het Kenniscentrum niet toegekomen aan een taxatie van het perceel en de daarop gelegen opstallen ten behoeve van een schadebepaling.

ABRS 08-01/14 inzake Berkelland (RVS:2014:4)

Noot: Dat een taxatie pas verricht hoeft te worden als sprake is van voor vergoeding in aanmerking komende schade is niet  nieuw: ABRS 21-10/09 inzake Barendrecht (LJN: BK0823).