Taxatie verdeling landgoederen

Vorige taxatie 2019. Hertaxatie naar datum uitbrengen taxatierapport.

De deskundigen hebben aangegeven een voorschot te verlangen van € 67.000,- inclusief btw als de opdracht inhoudt een algehele heroverweging en opname. Beperkt de opdracht zich tot alleen een markttechnische update, dan volstaat een voorschot van 60% van voormeld bedrag. De brief gedateerd 22 december 2023 waarin de deskundigen het door hen verlangde voorschot en het verschil tussen beide taxaties hebben toegelicht wordt gelijktijdig met dit arrest toegezonden aan partijen. Het te betalen voorschot zal door partijen ieder voor een gelijk deel voldaan moeten worden.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 23-01/24 (ECLI:NL:GHARL:2024:533)

Noot: het is Hoogstate bekend dat de voorliggende vraag is een integrale nieuwe taxatie of een markttechnische update. Met aldus een substantieel verschil in de benodigde urenbesteding.