Taxatie en NMR

Verlies aan uitzicht, een aantasting van de daglichttoetreding en de bezonning, een afname van de situeringswaarde, een aantasting van de privacy en een toename van overlast door geluid en licht.

Gemeente: EUR 40.000 minus 4% NMR.

ABRS: De bestuursrechter kan een taxatie slechts terughoudend toetsen. Dit laat onverlet dat de besluitvorming moet voldoen aan de eisen die het recht aan de zorgvuldigheid en de motivering stelt en dat de rechter de besluitvorming daaraan moet toetsen. Vergelijk de overzichtsuitspraak over planschade van 28 september 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2582) onder 8.11.

[appellant] heeft in beroep kritische kanttekeningen geplaatst bij de referenties. Uit deze kanttekeningen valt echter niet af te leiden dat het college niet heeft onderkend dat de SAOZ de referenties ten onrechte bij de taxatie heeft betrokken of daaruit de verkeerde conclusie heeft getrokken. [appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat de SAOZ onvoldoende rekening heeft gehouden met de verschillen met de onroerende zaak, waarop hij, onder meer in zijn brief van 17 november 2020, heeft gewezen. Uit de door [appellant] overgelegde rapporten van Rabobank Calcasa en Agnes Tomesen Makelaardij valt niet af te leiden dat de taxaties van deze deskundigen op een deugdelijke planologische vergelijking berusten

Ten slotte heeft de rechtbank in rechtsoverweging 5.6 inderdaad kennelijk een fout gemaakt. Dat neemt echter niet weg dat dit slechts een overweging ten overvloede van de rechtbank is. Deze fout doet niet af aan de schadetaxatie van de SAOZ en kan op zichzelf niet leiden tot gegrondverklaring van het hoger beroep.

Het betoog slaagt niet.

NMR: (onder meer in de overzichtsuitspraak van 28 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2582, onder 8.10), is de vaststelling van de omvang van het normale maatschappelijke risico in de eerste plaats aan het bestuursorgaan, dat daarbij beoordelingsruimte toekomt. Uit het voorgaande volgt dat het college, gelet op de genoemde uitspraak van de Afdeling van 3 november 2021, onvoldoende draagkrachtig heeft gemotiveerd dat de omvang van het normale maatschappelijke risico in dit geval gelijk is aan 4 procent. De Afdeling komt op 2%.

ABRS 11-01/23 inzake Rucphen (ECLI:NL:RVS:2023:85)

Noot: aan een contra taxatie worden in de rechtspraak strenge eisen gesteld, bij gebreke waarvan het voordeel van de twijfel toevalt aan gemeentelijke schadebeoordelingscommissie. Toepassen NMR dient te geschieden volgens de criteria van genoemde Afdeling uitspraak.