Second opinion: college mag niet selectief shoppen

Gemeente is het niet eens met advies schadebeoordelingscommissie en vraagt second opinion. Discussie is niet de planvergelijking, maar de weging daarvan qua schade componenten. Bestemmingplan oud: sportieve recreatie. Contra bestemmingsplan nieuw: woondoeleinden. Aan de bestemmingen inherente hinder (dus niet “buitenwettelijke”overlast) en incidenteel gebruik (sportveld) contra continu gebruik (wonen).

ABRS 06-03/13 inzake Loppersum (LJN: BZ3393): dat advies II de schadefactor privacy anders heeft gewaardeerd dan advies I, biedt onvoldoende grond om advies I als onjuist of ondeugdelijk te kwalificeren. In advies II is niet draagkrachtig gemotiveerd waarom het advies I op punt van privacy niet kan worden gevolgd.

Gelet op het voorgaande heeft het college niet aan de op hem rustende, nagenoemde motiveringsplicht voldaan: “Het staat een bestuursorgaan vrij om van het advies van een door hem geraadpleegde deskundige af te wijken, indien het dit advies of onderdelen ervan onjuist acht. Afwijking dient echter, al dan niet op basis van een ander deskundigenadvies, deugdelijk gemotiveerd te worden.”

Het college heeft derhalve niet tot de conclusie kunnen komen dat het advies I ondeugdelijk was.

Noot: het komt op de motivering aan; zie ook ABRS 11-03/09 inzake Zijpe (LJN: BH5524).