Schadevergoeding anderszins verzekerd.

Casus: appellant stelt schade te lijden door rioolwaterzuiveringsinstallatie in het bestemmingsplan (2). Die bestemming is vervolgens weer vervallen en college B en W stelt: schadevergoeding anderszins verzekerd.

ABRS:   Met deze nieuwe bestemming is de bouw van een waterzuiveringsinstallatie op die gronden niet meer mogelijk en is de planologische situatie weer vergelijkbaar met bestemmingsplan 1. Het college heeft dan ook terecht geconcludeerd dat de planschade, voor zover die zich zou voordoen, voldoende anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, van de Wro.

Dat in de periode waarin bestemmingsplan 2 gold de bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet was uitgesloten, leidt niet tot een ander oordeel, nu van die inmiddels vervallen bouwmogelijkheid geen gebruik is gemaakt. Tot slot heeft het college terecht van belang geacht dat [appellant] onder de werking van bestemmingsplan 2 het perceel niet te koop heeft aangeboden.

ABRS 01-05/13 inzake Eemsmond (LJN: BZ9072)..

Noot: Zie ook ABRS 27-04/05 inzake Raalte/ plan Westdorp (LJN: AT4747): wegbestemmen bouwmogelijkheid woning. Gemeente biedt aan gelaedeerde en zijn rechtsopvolger (ook onder bijzondere titel) herstel, via vrijstelling art. 19 WRO. Onder de genoemde omstandigheden is de schade anderszins verzekerd als bedoeld in art. 49 WRO.

Zie ook: ABRS 19-01/11 inzake Coevorden (LJN: BP1324) voor situatie waarin gelaedeerde geen eigenaar meer was en dus geen profijt had van herstel oude bestemming.