Schadevergoeding anderszins verzekerd door toegezegde latere bouwmogelijkheid?

Belanghebbende lijdt schade, door woningbouw achter zijn achtertuin. Gemeente biedt ter compensatie aan medewerking aan omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor bouw woning in achtertuin van belanghebbende. Is aldus de schadevergoeding anderszins verzekerd?

Rechtbank: neen. Aangezien het bestemmingsplan geacht moet worden al met ingang van 15 november 2007 niet te hebben voorzien in een woningbouwmogelijkheid op de percelen van [appellant sub 3] en [appellant sub 4], komt naar het oordeel van de rechtbank geen betekenis toe aan de veel latere verklaring van het college van 24 mei 2012 dat het desgevraagd zal meewerken aan de verlening van een omgevingsvergunning voor het in strijd met het planologische regime bouwen en gebruiken van woningen in de achtertuinen van [appellant sub 3] en [appellant sub 4].

ABRS 29-01/14 inzake Eersel (RVS:2014:182): ja. bij vraag of de schade voldoende anderszins is verzekerd, rekening worden gehouden met alle relevante feiten en omstandigheden.

Het college heeft in een schriftelijke verklaring van 24 mei 2012 verklaard dat het desgevraagd zal meewerken aan de verlening van een omgevingsvergunning aan de eigenaar / belanghebbende. Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, is er onder deze omstandigheden geen reden om aan de verklaring van het college geen betekenis toe te kennen. Dat een aantal jaren is gelegen tussen de inwerkingtreding van het bestemmingsplan en de verklaring, is op zich daarvoor onvoldoende. Nu er geen grond is voor het oordeel dat de in de verklaring gedane toezegging in dit geval niet gestand zal worden gedaan, heeft het college de toezegging terecht betrokken bij de beoordeling van de verzoeken om planschadevergoeding. Daarbij is in aanmerking genomen dat er voldoende samenhang bestaat tussen de toezegging en de schadeveroorzakende besluiten.

Noot: niet uit te sluiten valt dat uiteindelijk de omgevingsvergunning niet verleend kan worden en dan staat gelaedeerde met lege handen. Daarom zou voorkeur verdienen een aanpak dat voor dat geval de schade nu reeds (subsidiair) vastgesteld wordt, dan wel dat B en W aanbieden alsdan die schade alsnog te vergoeden. Zie ABRS 18-07/12 inzake Ommen (LJN: BX1866), met verwijzing naar ABRS inzake Raalte 27 april 2005 (LJN: AT4747).