Schadefactoren planschade

De schadebeoordelingscommissie heeft gewogen de bij het verzoek om vergoeding van planschade en in bezwaar en beroep gestelde zelfstandige schadefactoren:

de nadelige wijziging van uitzicht, geluidhinder van de omroepinstallatie, lichthinder van de binnen- en buitenverlichting van de moskee en het komende en gaande verkeer, geluidhinder van komende en gaande bezoekers, andere verkeershinder, zoals extra verkeersdrukte, verandering en intensivering van gebruik, vermindering van de situeringswaarde vanwege de afwijkende vormgeving en opzichtige kleurstelling van de moskee, vermindering van de situeringswaarde vanwege het wegvallen van groen in een volgens de opzet van het bestemmingsplan als groen beoogde wijk, aantasting van de situeringswaarde doordat de richting van de hoogbouw afwijkt van de oostelijk gesitueerde weg, aantasting van de situeringswaarde doordat de moskee het zicht op het achterliggende groen wegneemt en de parkeeroverlast.

Overigens leiden [appellant] en anderen uit de constatering door de rechtbank dat het karakter van het gebruik is veranderd ten onrechte af dat de rechtbank daarmee die verandering als zelfstandige schadefactor heeft aangemerkt. Dit geldt evenzeer voor de in hoger beroep naar voren gebrachte zelfstandige schadefactoren, te weten vermindering van de situeringswaarde door verandering van de woonomgeving van rustige woonwijk met groen naar een verdergaand verstedelijkte woonwijk, vermindering van de verkeersveiligheid door de toegenomen verkeers- en parkeerdruk, aantasting van de luchtkwaliteit door de verkeersaantrekkende werking en de verminderde verkoopbaarheid van de woningen.

Het college heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat de door [appellant] en anderen naar voren gebrachte schadefactor vermindering sociale veiligheid, vanwege het subjectieve element, geen factor is, waarmee rekening moet worden gehouden.

Tot slot heeft de Planschadebeoordelingscommissie terecht de lichtschittering buiten beschouwing gelaten, omdat die geen objectiveerbare schadeoorzaak is.

ABRS 31-07/13 inzake Moskee Dordrecht (RVS:2013:566).

Noot: opvallend is dat lichtschittering niet als objectiveerbare schadeoorzaak aangemerkt wordt. Schittering lijkt toch vergelijkbaar met geluid, ook al “kan” dat laatste via papieren methodieken worden gemeten. Rechtbank Rotterdam achtte ooit een fluittoon veroorzaakt door UMTS mast wel een potentiele schadefactor. Rechtbank Rotterdam 29-09/11 inzake Spijkenisse (LJN: BT6162).

Voor wat betreft de subjectieve elementen is er een relatie te zien met: Overlast contra causaliteit. Voor zover appellanten betogen dat zij overlast van de bewoners van het asielzoekerscentrum en daardoor schade ondervinden, is dit geen vermogensschade die op grond van artikel 49 van de WRO voor vergoeding in aanmerking komt.

Bepalend is in hoeverre sprake is van een wijziging van de planologische situatie en in hoeverre het centrum in ruimtelijk opzicht een nadelige invloed op zijn omgeving heeft.

ABRS 23-04/08 inzake Almelo (LJN: BD0328).