Rente vrijkomend kapitaal

Rente vrijkomend kapitaal: bij minimaal 2% al geen sprake meer van inkomensschade

Provincie wenste heel nadrukkelijk dat rechtbank zich uitliet over hoogte van rente vrijkomend kapitaal, ook al was al wel duidelijk dat “zelfs” bij 2% de rente hoger was dan de inkomensschade.

Rechtbank: voor de onderhavige zaak maakt het niet uit welk percentage gehanteerd wordt in het kader van de vaststelling van de schadevergoeding. Aldus ontbreekt voor de provincie het belang in de thans aan de orde zijnde zaak en zal de rechtbank het percentage in het midden laten.

Vonnis 13-12/23 inzake provincie Groningen; (nog) niet gepubliceerd

Noot: de rechtbankdeskundigen verwezen voor gebrek aan belang naar het arrest Eendragtspolder (HR 25 november 2011; ECLI:NL:HR:2011:BS1685) waarin de Hoge Raad overweegt dat een oordeel over de eliminatie van de bestemmingen niet aan de orde is als geen sprake is van een verwachtingswaarde die boven de agrarische waarde uitkomt. De Hoge Raad oordeelde in r.o. 3.7.4 dat waar uitgesloten is dat het buiten beschouwing laten van de geldende bestemmingen tot een hogere waardering van de onteigende gronden zal kunnen leiden, het middel gericht op eliminatie van de bestemmingen bij gebrek aan belang niet tot cassatie kon leiden.

Noot 2: Verder hier: matiging kosten partij-adviseur, die betwisting door provincie van zijn tijdsbesteding onvoldoende weerlegd heeft. Die partij-adviseur had naar overweging rechtbank met name een adviserende en ondersteunende rol en daarom was er daarnaast aanleiding tot vergoeding kosten partij-rentmester-taxateur.