Reconstructie of liquidatie bij onteigening geringe strook

Grensgeval tussen liquidatie (mede vanwege leeftijd onteigende) en reconstructie, met oordeel dat redelijkerwijs van reconstructie moet worden uitgegaan, ook omdat geacht moet worden dat de onteigende belang heeft bij behoudt van zijn productieareaal/grondareaal. Dit met als uitgangspunt dat de onteigende de relatief geringe oppervlakte niet afzonderlijk zal vervangen, maar mee zal nemen in een eerstvolgende aankoop van een voor hem geschikt groter perceel. Een dergelijk perceel zal te koop komen op een termijn van drie jaar binnen een straal van 5 kilometer. In tussentijd tijdelijke inkomensschade minus rente (tijdelijk) vrijkomend kapitaal.

Extra accountantskosten € 2.000,00

Rechtbank Zeeland-West-Brabant vonnis van 22-11/23 (nog niet gepubliceerd).

Noot: René van Hoogmoed weet dat er tijdens de pleidooi nadrukkelijk stilgestaan is bij de vraag of koopkosten vervangende grond naar rato of naar enkel de meerkosten vergoed moeten worden. Rechtbank kiest hier voor “naar rato. Hetzelfde geldt voor de omrijdschade, naar rato berekend voor 0,8 ha op een aangenomen terug te kopen oppervlakte van 2 ha.